Doorgaan naar artikel

Legale informatie

1971 nodigt alle gebruikers uit om de volgende juridische mededelingen aandachtig te lezen. Door toegang te krijgen tot, te browsen op of gebruik te maken van de website, erkennen gebruikers deze juridische kennisgevingen te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

  1. Informatie over de sitebeheerder

Deze website www.1971belgium.be (hierna de “ Site ”) is ontwikkeld, beheerd en gepubliceerd door Christelle Loozen (hierna “ 1971 ”), een vennootschap met maatschappelijke zetel te Gerard Sart 1, 4606 Saint-André, België, en geregistreerd bij de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE.0774.123.346.

1971 verbindt zich ertoe alle nodige inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat de gebruikers te allen tijde toegang hebben tot de Site. In geval van onbeschikbaarheid van de site kan zij op geen enkele gronden aansprakelijk worden gesteld. Het kan de juistheid en volledigheid van de informatie die op zijn site wordt verspreid, noch de duurzaamheid van de goede werking ervan, noch de totale informatiebeveiliging erop garanderen (het kan bijvoorbeeld niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of onbeschikbaarheid van informatie op zijn site).

De gebruiker erkent over de vaardigheden en middelen te beschikken die nodig zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site. Ze erkennen dat ze hebben geverifieerd dat hun computerconfiguratie geen virus, Trojaans paard of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal bevat en dat deze in perfecte staat verkeert.

De gebruiker mag niet proberen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen, of enige andere server, computer of database die is verbonden met onze site. Overtreding van deze bepaling is een strafbaar feit. We zullen een dergelijke inbreuk melden aan de bevoegde gerechtelijke autoriteiten en zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken.

  1. Bescherming van persoonsgegevens en cookies

1971 zal zorgen voor de bescherming van persoonlijke gegevens die worden verstrekt in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op onze site onder het tabblad "Juridische kennisgevingen en persoonlijke gegevens", " Privacybeleid ".

De gebruiker wordt er ook op gewezen dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een of meer cookies in zijn browsersoftware kunnen worden geïnstalleerd. De regels die van toepassing zijn op cookies zijn toegankelijk in het Cookiebeleid dat beschikbaar is op onze Site onder het tabblad "Juridische kennisgevingen en persoonlijke gegevens", " Cookiebeleid ".

Als u een verzoek om informatie over dit beleid wilt indienen, stuur ons dan een e-mail op het volgende adres: hello@1971belgium.be

  1. Intellectueel eigendom

Christelle LOOZEN is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de Site en op het materiaal dat erop gepubliceerd wordt. Dit betekent, maar is niet beperkt tot, logo's, logo's, databases, bestanden, video's, artikelen, programma's, inhoud inclusief gegevens, teksten, stilstaande of bewegende beelden, industriële ontwerpen, handelsmerken, geluiden en afbeeldingen.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van de Site of van een van de elementen waaruit deze bestaat, op welke manier dan ook en zonder de uitdrukkelijke toestemming van Christelle LOOZEN, is verboden en vormt een inbreuk op de Belgische wetgeving inzake intellectuele eigendom.

  1. Hypertekstkoppelingen

Hypertekstlinks naar andere sites vanaf onze site vallen onder geen enkele omstandigheid onder de verantwoordelijkheid van 1971.

1971 neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar onze site linkt, noch voor enige schade die wordt opgelopen tijdens het bezoeken van die sites. Gebruikers bezoeken andere sites op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.

  1. Toepasselijk recht

Deze Site wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen of rechtszaken die kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering daarvan vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken waaraan het hoofdkantoor van 1971 is onderworpen.

  1. Wijziging van de wettelijke vermeldingen

1971 behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze juridische mededelingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De gebruiker wordt dan ook uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

  1. Contact

Voor alle aanvullende informatie en contacten kunt u het contactformulier gebruiken dat beschikbaar is op onze Site, of per post contact opnemen op het volgende adres: Christelle LOOZEN, Gerard Sart 1, 4606 Saint-André, België.

U kunt ons ook bereiken op +32 497 60 86 63 tijdens de Belgische kantooruren.

Winkelmand